Tài liệu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tìm hiểu về Windows Registry - Phần II

Go down

Tìm hiểu về Windows Registry - Phần II Empty Tìm hiểu về Windows Registry - Phần II

Bài gửi  Admin Wed Jun 27, 2012 11:46 am

(Link Phần I)
Disk Drivers
Thay đổi thông số cảnh báo số % không gian đĩa cứng còn trống (Windows XP).
Giá trị mặc định là 10%.Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\Services\ LanmanServer\ Parameters Name: DiskSpaceThreshold.Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value: 0 - 99 percent (Default is 10)
Điều khiển thông số hạn chế không gian cho Master File Table.
Giá trị mặc định là 1.Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\FileSystem Name: NtfsMftZoneReservationType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: 1 (default) - 4 (maximum)

Tắt chế độ ghi đĩa CD trực tiếp từ Window Explorer (Windows Xp)
Trong Windows XP cho phép bạn ghi một đĩa CD dễ dàng bằng cách kéo những tập tin hoặcthư mục rồi thả vào biểu tượng đĩa CDR. Bạn có thể tắt chế độ này đi.User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\ Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\ Explorer Name: NoCDBurningType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = Allow CDR, 1 = Disable CDR)

Thay đổi tên và biểu tượng của ổ đĩa.
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Explorer\ DriveIcons
Name: DefaultType: REG_SZ (String Value)

Chỉ định chương trình chơi đĩa CD Audio.
Mặc định khi bạn đưa đĩa Cd Audio vào đĩa thì CD Player của Microsoft sẽ mở đĩa lên. Nhưngnếu có chương trình khác hay hơi bạn có thể chỉ định cho chương trình đó thay thế.Key: HKEY_CLASSES_ROOT\ AudioCD\ Shell\ Play\ Command Name: (Default)Type: REG_SZ (String Value)Value: Command-line to Execute - nhập vào đường dẫn của chương trình chơi đĩa bạn muốn.

Điền khiển chế độ tự động mở đĩa CD khi đưa đĩa vào ổ.
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ CDRom. Name: AutorunType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0=disable, 1=enable)
EXPLORER Ẩn mục Distributed File System trong Windows Explorer
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\ Explorer. Name: NoDFSTabType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

Ẩn mục Security
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\ Explorer. Name: NoSecurityTabType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = default, 1 = enable restriction)
Ẩn mục Hardware User Key:
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ Policies\ Explorer. Name: NoHardwareTabType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

Tắt Menu New.
Tìm đến khoá sau và thêm cho nó dấu `-` sau dấu `{` :System Key: HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}
INTERNET EXPLORER Ẩn một số nút trên thanh ToolBar của Internet Explorer.
Cần tạo một khoá với tên là `SpecifyDefaultButtons` và gán giá trị cho nó là 1 để thực hiện cêếđộ ẩn một số nút trong danh sách liệt kê bên dơới, bước kế tiếp muốn ẩn một nút bất kỳ trongdanh sách bên dưới thì bạn cần tạo một khoá mới với tên nút đó và gán cho nó giá trị là 2.- Btn_Back - Btn_Forward- Btn_Stop- Btn_Refresh- Btn_Home- Btn_Search- Btn_Favorites- Btn_Folders- Btn_Media- Btn_History- Btn_Fullscreen- Btn_Tools- Btn_MailNews- Btn_Size- Btn_Print- Btn_Edit- Btn_Discussions- Btn_Cut- Btn_Copy- Btn_Paste- Btn_Encoding- Btn_PrintPreviewUser Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\
Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer Name: SpecifyDefaultButtonsType: REG_DWORD (DWORD Value).

Không cho phép thay đổi (Customize) trên Toolbar của Internet Explorer.
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer Name: NoToolbarCustomizeType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (1 = enable restriction)

Không cho hiện nút Option trong Menu Tool của Internet Explorer:
User Key:HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer Name: NoBandCustomizeType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (1 = enable restriction)

Không cho hiện một số nút trên Menu Help:
NoHelpMenu - Disable the entire help menu NoHelpItemNetscapeHelp - Remove the ``For Netscape Users`` menu item NoHelpItemSendFeedback - Remove the ``Send Feedback`` menu item NoHelpItemTipOfTheDay - Remove the ``Tip of the Day`` menu item NoHelpItemTutorial - Remove the ``Tour`` (Tutorial) menu itemUser Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\RestrictionsSystem Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\RestrictionsType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = restriction disabled, 1 = restriction enabled)

Không cho phép tải file từ Internet về:
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Internet Settings\ Zones\ 3System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Internet Settings\ Zones\ 3 Name: 1803
Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = downloads enabled, 3 = downloads disabled)

Không cho phép truy file từ một đường dẫn Internet.
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer Name: NoFileUrlType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = Enable File URLs, 1 = Disable)

Ẩn một số nút trong Internet Explorer:
NoBrowserClose - Disable the option of closing Internet Explorer. NoBrowserContextMenu - Disable right-click context menu. NoBrowserOptions - Disable the Tools / Internet Options menu. NoBrowserSaveAs - Disable the ability to Save As. NoFavorites - Disable the Favorites. NoFileNew - Disable the File / New command. NoFileOpen - Disable the File / Open command. NoFindFiles - Disable the Find Files command. NoSelectDownloadDir - Disable the option of selecting a download directory. NoTheaterMode - Disable the Full Screen view option. NoAddressBar - Disable the address bar. NoToolBar - Disable the tool bar. NoToolbarOptions - Disable the ability to change toolbar selection. NoLinksBar - Disable the links bar. NoViewSource - Disable the ability to view the page source HTML. NoNavButtons - Disables the Forward and Back navigation buttons NoPrinting - Remove Print and Print Preview from the File menu. NoBrowserBars - Disable changes to browsers bars.AlwaysPromptWhenDownload - Always prompt user when downloading files.User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\RestrictionsSystem Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\RestrictionsType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

Dấu một số tính năng trong Internet Options trong Control Panel
Advanced - Prevent changes to advanced settingsAutoconfig - Prevent changes to Automatic ConfigurationCache - Prevent changes to temporary file settingsCalendarContact - Prevent changes to calender and contactsCertificates - Prevent changes to security certificates
Check_If_Default - Prevent changes to default browser check Colors - Prevent Color changesConnection Settings - Prevent changes to connection settingsConnection Wizard - Disable the Connection WizardFonts - Disable font changesHistory - Disable changes to History settingsHomePage - Disable changes to Home Page settingsLanguages - Disable Language changesLinks - Disable Links changesMessaging - Disable Messaging changesProfiles - Disable changes to ProfilesProxy - Disable changes to Proxy settingsRatings - Disable Ratings changesWallet - Disable changes to Wallet settingsUser Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\Control PanelSystem Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\Control PanelType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

Dấu một số tính năng trong Internet Options trong Control Panel
Accessibility - disables all options under AccessibilityGeneralTab - removes General tabSecurityTab - removes Security tabContentTab - removes Content tabConnectionsTab - removes Connections tabProgramsTab - removes Programs tabPrivacyTab - removes Privacy tabAdvancedTab - removes Advanced tabCertifPers - prevents changing Personal Certificate optionsCertifSite - prevents changing Site Certificate optionsCertifSPub - prevents changing Publisher Certificate optionsSecChangeSettings - prevents changing Security Levels for the Internet ZoneSecAddSites - prevents adding Sites to any zonePrivacy Settings - prevents changs to privacy settingsFormSuggest - disables AutoComplete for formsFormSuggest Passwords - prevents Prompt me to save password from being displayedConnwiz Admin Lock - disables the Internet Connection WizardSettings - prevents any changes to Temporary Internet FilesResetWebSettings - disables the Reset web Setting buttonUser Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\Control PanelSystem Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\Control PanelType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

Xoá những địa chỉ web bạn đã vào.
Vào Registry tìm đến khoá bên dưới, xoá các nhánh con bên cửa sổ bên phải, trừ Default
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ TypedURLs

Không cho cài chương trình từ một website nào đó.
Bạn tạo một khoá mới với đường dẫn bên dưới. HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Internet Settings\ ZoneMap\ Domains\ restricted.comUnder the sub-key create a new DWORD value called ``*`` and set it to equal ``4``System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ ZoneMap\ Domains Name: *Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (4 = restricted)

Điều khiển chế độ thông báo lỗi.
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Main Name: IEWatsonDisabled, IEWatsonEnabledType: REG_DWORD (DWORD Value)
Logon & AuthenticationKhông cho Screensaver chạy trong khi Logon:Khi chưa Logon vào hệ thống, nếu để máy ở trạng thái `không chịu đưa chìa vào mở khoá cửa` quá lâu thì Screensaver sẽ chạy. Ta có thể tắt chúng.
User Key: HKEY_USERS\ .DEFAULT\ Control Panel\ Desktop Name: ScreenSaveActiveType: REG_SZ (String Value)Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

Hiển thị nút Shutdown trên hộp thoại Dialog:
Rất cần để những kẻ tò mò mở máy bạn lên mà không vào được sẽ nhấn nút Shutdown ngay trước mặt thay vì rút nguồn nguy hại đến máy.System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\ Winlogon Name: ShutdownWithoutLogonType: REG_SZ (String Value)Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

Cho phép tự động Logon:
Cho phép người dùng sử dụng chế độ tự động đăng nhập vào hệ thống sau khi khởi động.System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\
CurrentVersion\ Winlogon Name: ForceAutoLogonType: REG_SZ (String Value)Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

Tắt chế độ lưu mật khẩu:
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\ Network System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\ Network Name: DisablePwdCachingType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = disabled, 1= enabled)

Bắt buộc mật khẩu là các chữ a-z và số. Không cho phép các ký tự khác:
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\ Network System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\ Network. Name: AlphanumPwdsType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = disabled, 1= enabled)

Ẩn nút Change Password.
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\ System.System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\ System. Name: DisableChangePasswordType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

Tắt chế độ khoá nút WorkStation:
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\ SystemSystem Key:[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System Name: DisableLockWorkstationType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

Tắt chế độ nhấn và giữ phím Shift để không cho chạy một số chương trình tự động khilogon:
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\ Winlogon
Name: IgnoreShiftOverrideType: REG_SZ (String Value)Value: (1 = Ignore Shift)

Yêu cầu người dùng phải nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del trước khi đăng nhập vào hệthống:
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\ Winlogon. Name: DisableCADType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = Require Ctrl+Alt+Delete, 1 = Disable)

Thay đổi dòng thông báo trên hộp thoại Logon và hộp thoại Security:
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\ Winlogon Name: WelcomeType: REG_SZ (String Value)Value: Text to display - nội dung muốn hiển thị

Không cho phép hiện tên người dùng cuối cùng:
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\ SystemSystem Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ Policies\ System Name: DontDisplayLastUserNameType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (1 = remove username)

Hạn chế số người dùng tự động đăp nhập vào hệ thống:
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\ Winlogon Name: AutoLogonCountType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: Number of Automatic Logins

Chỉ định số người đăng nhập vào hệ thống được lưu vết:
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\ Winlogon Name: CachedLogonsCountType: REG_SZ (String Value)Value: 0 - 50 (0 = disabled, 10 = default)

Cho phép bung hộp thoại đòi nhập Password khi UnLock máy và thoát khỏi ScreenSaver:
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\
CurrentVersion\ Winlogon Name: ForceUnlockLogonType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: 0 = default authentication, 1 = online authentication

Hiển thị hộp thông báo trước khi Logon:
Windows 95, 98 and Me:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ WinlogonWindows NT, 2000 and XP:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: LegalNoticeCaption, LegalNoticeTextType: REG_SZ (String Value)- LegalNoticeCation: Thanh tiêu đề.- LegalNoticeText: Nội dung của thông báo.

Hiển thị dòng thông báo trong cửa sổ đăng nhập:
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\ Winlogon Name: LogonPrompt - nội dung thông báo, lời chào,.....Type: REG_SZ (String Value)

Cho phép không xây dựng Protables trước khi đăng nhập vào hệ thống:
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\SystemSystem Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ Policies\ System Name: UndockWithoutLogonType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

Tự động Logon vào hệ thống:
Tạo một dòng mới `DefaultUserName` và set username mà bạn muốn tự động LogonTạo một dòng mới `DefaultPassword` và set password của username đã nhập vào ở trênTạo một dòng mới `DefaultDomainName` và set domain cho user. Ignore this value if the NT box is not participating in NT Domain security.Tạo một dòng mới `DefaultDomainName` và set domain cho user. Ignore this value if the NT box is not participating in NT Domain security.Tạo một dòng mới có giá trị là `AutoAdminLogon` and set `1` to enable auto logon or `0` todisable it.
For Windows 2000 the additional ForceAutoLogon setting must be enabled to stop the tweak from resetting on reboot.System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\ Winlogon Name: AutoAdminLogonType: REG_SZ (String Value)Value: (0=disable, 1=enable)

Chỉ định chiều dài tối thiểu của mật khẩu:
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\ Network System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ Policies\ Network Name: MinPwdLenType: REG_BINARY (Binary Value)MAIN BOARD - CPU

Hiển thị thông tin về BIOS:
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ HARDWARE\ DESCRIPTION\ System Name: SystemBiosDate, SystemBiosVersion, VideoBiosDateType: REG_SZ (String Value)

Hiển thị thông tin về CPU:
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ HARDWARE\ DESCRIPTION\ System\CentralProcessor\ 0 Name: ~MHz, Identifier, VendorIdentifier
Security

Ẩn biểu tượng My Computer trên Start Menu và Desktop:
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\ NonEnumSystem Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\ NonEnum Name: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = show, 1 = hide)

Ẩn các ổ đĩa trong My Computers:
Chúng ta có thể ẩn các ổ đĩa từ A đến Z, kể cả các ổ mạng. 0 là hiện tất cả. 1 là ẩn.Bạn muốn ẩn ổ nào thì cộng các số thập phân này lại. Ví dụ muốn ẩn ổ A và C thì cho giá trị của khoá NoDrives là 5 = 4(ổ C) + 1(ổ A).
A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N:8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V:2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, ALL: 67108863User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer Name: NoDrivesType: REG_DWORD (DWORD Value)

Tắt cửa sổ Task Manager:
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\System Name: DisableTaskMgr Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = default, 1 = disable Task Manager)

Hạn chế một số thay đổi các thư mục riêng của người dùng:
· DisablePersonalDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Documents.· DisableMyPicturesDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Pictures.· DisableMyMusicDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Music· DisableFavoritesDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục FavoritesUser Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer.System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer. Name: DisablePersonalDirChange, DisableMyPicturesDirChange,DisableMyMusicDirChange, DisableFavoritesDirChange.Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = allow changes, 1 = restrict changes)

Tắt chế độ theo dõi người dùng:
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\
Explorer Name: NoInstrumentationType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (1 = enable restriction)

Không cho phép dùng công cụ Registry Editor để chỉnh sửa Registry:
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\SystemSystem Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ Policies\System Name: DisableRegistryToolsType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = allow regedit, 1 = disable regedit)

Tắt lệnh Shut Down:
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer Name: NoCloseType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = shutdown enabled, 1 = shutdown disabled)

Ngăn cản truy cập thành phần cập nhật Windows.
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer Name: NoWindowsUpdateType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = default, 1 = disabled)

Không cho phép dùng phím Windows:
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer Name: NoWinKeysType: REG_DWORD (DWORD Value)
Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

Xoá Page File khi tắt máy:
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ SessionManager\Memory Management Name: ClearPageFileAtShutdownType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

Tắt các lệnh Run đã chỉ định trong Registry:
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer Name: DisableLocalMachineRun, DisableLocalMachineRunOnce, DisableCurrentUserRun,DisableCurrentUserRunOnceType: REG_DWORD (DWORD Value)Value: (0 = enable run, 1 = disable run)

Hạn chế một số ứng dụng mà các người dùng có thể chạy:
Tạo các khoá mới tên là 1, 2, 3, ...... với kiểu REG_SZ và nhập đường dẫn vào cho giá trị cáckhoá đó để chỉ định các chương trình không cho phép người dùng chạy.User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer Name: DisallowRun

Tìm hiểu về Windows Registry - Phần III -> VII
Tìm hiểu về Windows Registry - Phần VIII

Nguồn: Vũ Quang Hiếu
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 104
Join date : 25/06/2012
Age : 33
Đến từ : Hồ Chí Minh

https://luli.1talk.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết